تاثیر جهت دامنه بر تنوع ژنتیکی درختان ارس (Juniperus polycarpos C.Koch) رویشگاه چهارباغ استان گلستان با استفاده از نشانگرهای بیوشیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه تنوع ژنتیکی درختان ارس منطقه چهار باغ استان گلستان با استفاده از فعالیت آنزیم پراکسیداز و استراز در دو جهت دامنه صورت گرفت. برای بررسی تنوع ژنتیکی گونه ارس بر اساس فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استراز، 48 پایه درختی از دو جهت دامنه رو به شرق و رو به غرب رویشگاه چهارباغ استان گلستان، انتخاب و نمونه‌های فلس از یک جهت تاج درخت و ارتفاع یکسان از سطح زمین، برداشت شد. پس از عصاره‌گیری از نمونه‌ها، بررسی کیفی آنزیم آن با استفاده از روش پلی اکریل‌آمید ژل الکتروفورز (PAGE) انجام شد. تجزیه خوشه‌ای داده‌های کیفی، تنوع درون جمعیتی پایه‌های مورد بررسی را در دامنه رو به شرق در 6  گروه و دامنه رو به غرب در 5 گروه و تنوع بین جمعیتی را 6 گروه نشان داد. نتایج فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استراز فلس در بین کل پایه‎های دو جهت دامنه نشان داد که میانگین تعداد آلل در هر جایگاه ژنی، میانگین تعداد آلل موثر، میانگین هتروزیگوتی قابل انتظار، میانگین شاخص اطلاعات شانون، تعداد باند‌های دارای پلی مورفیسم و درصد پلی مورفیسم در دامنه رو به شرق بیشتر از دامنه رو به غرب است. در مقایسه تنوع درون و بین جمعیتی گونه ارس در سطح جهت دامنه، نتایج نشان داد که تنوع درون و بین جمعیتی تقریبا با هم مشابه است نتایج این تحقیق لزوم حفاظت و بکارگیری روش‌های مؤثر برای بهبود تنوع ژنتیکی این گونه را یادآور می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of slope direction on genetic diversity of Juniperus polycarpos C. Koch Chahar Bagh habitat in Golestan province through biochemical markers

نویسندگان [English]

  • yasna jalili
  • Davood Azad far
  • zohre saeedi
Department of Forestry,Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This research aimed to study the genetic diversity of trees in Chahar Bagh habitat in Golestan province using peroxidase and esterase enzymes in both slope directions. To investigate the genetic diversity of Juniperus polycarpos species, 48 trees from both the East and the West slope direction of Chahar Bagh habitat were selected. Scales samples were sampled at the same height from the ground to the tree canopy. After extraction of the samples, qualitative study of the enzyme was carried out using Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Cluster analysis of the qualitative data showed the diversity of the intra population in the East and the West in 5 and  6 Groups respectively and the inter population variation in six groups. Quality of peroxidase and esterase activity scales showed that the mean observed number of alleles, mean effective number of alleles, mean gene diversity (Ney), mean Shannon Information Index, percentage of polymorphism and mean polymorphic information content (PIC) in the slope direction of the East were more than that oof the West. Comparison of genetic diversity of inter population and intra populations genetic diversity of Juniperus  polycarpos species suggested that the inter and intra population genetic diversity are almost the same. The findings of this study highlight the need for conservation and utilization of effective methods to improve the genetic diversity of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charbagh
  • Enzyme marker
  • Genetic variation
  • Jniperus polycarpos
  • Slope direction
Abdollah Zadeh, B., Sagheb Talebi, Kh. and Zobiri, M. (2003). Response of diameter and height of Pinus eldarica Medw to slope and aspect variations in Lavizan Forest Park. Pajouhesh va Sazandegi In Natural Sciences (60): 30-35.
Alami, E., Taeb, M., Lotfi, E. and Sadeghian Motahar, I. (2003). Study of polymorphic esterase isosymes, peroxidase and mallat dehydrogenase in Iranian pistachio cultivars and species. Agricultural and environmental science and technology 7: 107 – 113.
Ali Ahmad Korori, S., Khoshnevis, M. and Matinzadeh, M. (2011). Comprehensive studies of Junipereus spises in Iran. Introduction. 1. Forest, Range and Watershed Management Organization, Tehran, 549p.
Calagari, M., Jafari Mofidabadi, A., Tabari, M. and Hoseini, S.M. (2007). Genetical variation on natural populations of Populus euphratica Oliv by peroxidase isoenzym. Iranian Journal of Forest and Poplar. (15):115-122.
Hafezi shahrodian, S., Azadfar, D.  (2011). Consideration and comparison of genetic diversity of English yew species (Taxus baccata L.) by using branch and leaf peroxidase. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 18(2): 227-238.
Hawkins, B.J. and Sweet, G.B. (2011). Genetic variation in rimu an investigation using isoanzyme analysis. New Zealand Journal of Botany. (27): 82-90.
Iran manesh, Y., Ali ahmad korrori, S., Emadian, S., Azadfar, D. and Espahbodi, K. (1385). Role of enzymatic studies in classification of wild service (Sorbus torminalis L.) ecotypes. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 14:292-305.
Karimi, L. and Azadfar, D. (2010). Consideration and comparison of genetic diversity of English yew species (Taxus baccata) by using branch and leaf peroxidase. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 18: 227-238.
Mandal, A.B., Maiti, A., Chowdhury, B. and Elanchezhian, R. (2000). Isozyme Markers in Varietal Identification of Banana. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 37: 599-604.
Shah, A., Li, D.Z., Gao, L.M., Li, H.E. and Moller, M. (2008). Genetic diversity within and among population of the endangered species Taxus fauna from Pakistan and implication for its conservation. Biochemical systematic and Ecology, 36: 183-193.
Shabani, S., Akbari nia, M., Jalali, Q. and Ali arab, A. (1389). The Effect of Physiographic Factors in Forest Gaps (Case study: Lalis forest, Chalous). Iranian Journal of Biology.23:418-42.