اثر پرایمینگ شیمیایی و تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ شیمیایی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (رشت) در سال زراعی 94-1393 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سویه‌های باکتری سودوموناس فلورسنت (41، 169، 187 و عدم تلقیح) و سطوح مختلف پرایم شیمیایی (محلول اوره، محلول سولفات روی و همراه آب معمولی) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل پرایمینگ شیمیایی و تلقیح باکتریایی بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد غلاف سبز و عملکرد دانه معنی‌دار بود. همچنین اثر اصلی پرایمینگ شیمیایی و تلقیح باکتریایی بر پروتئین دانه معنی‌دار بود در حالی که فقط اثر اصلی تلقیح باکتریایی بر فسفر دانه معنی‌دار شد به طوری که بیشترین مقدار فسفر دانه در شرایط تلقیح با سویه 187 به‌دست آمد. در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه (3750 کیلوگرم در هکتار) و غلاف سبز (14408 کیلوگرم در هکتار) در شرایط عدم تلقیح بذور با باکتری و پرایمینگ با اوره به دست آمد. به‌طور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که تکنیک کم‌‌هزینه پرایمینگ با اوره در شرایط مزرعه سبب افزایش عملکرد باقلا می‌گردد. بدین ترتیب پرایمینگ با اوره جهت بهبود عملکرد این گیاه در اراضی شالیزاری گیلان می‌تواند قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chemical and biological priming on seed yield and yield components of fava bean plants (Vicia faba L.)

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of chemical priming and inoculation with strains of Pseudomonas bacteria on fava bean yield and yield components, a randomized block design field experiment with three replication was conducted in research station of Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan province, Rasht during 2014-2015. Experimental factors included different strains of Pseudomonas flouresens bacteria (41, 169, 187 and control) and different levels of chemical priming (urea solution and Zinc sulfate solution as well as tap water). The results showed that the interaction effect of chemical and biological priming was significant for pods per plant, number of seeds per plant, green pod yield and yield and protein of grains. In this experiment the highest seed yield and green pod yield were obtained under no inoculation and priming with urea solution. Also, the effect of priming and bacteria inoculation on grain protein content was significant. However, bacteria inoculation showed significant effect only on seed phosphorous content so that, the greatest seed phosphorous contents was obtained under inoculation with strain 187 of bacteria. In general, the results of this research showed that low cast priming technique with urea solution enhanced seed yield of fava beans under field condition. Thus, urea priming technique can be recommended for seed yield improvement in fava beans grown in Guilan paddy fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic Traits
  • bacteria inoculation
  • Chemical priming
  • Fava bean