مقایسه‌ صفات ریخت شناختی و فیتوشیمیایی محصولات بهاره و تابستانه سه ژنوتیپ انجیر در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تفاوت‌های محصولات بهاره و تابستانه در سه ژنوتیپ انجیر گلبهار، کمال‌آباد و رضوان 41 در استان گلستان انجام شد. نمونه‌ها از دو نوع محصول مختلف از درختان سالم برداشت و صفات ریخت شناختی و فیتوشیمیایی در آن‌ها بر اساس دسکریپتور مخصوص انجیر و روش‌های استاندارد اندازه‌گیری گردید. تجزیه‌ی واریانس نشان داد که ژنوتیپ و نوع میوه دارای اثرات متقابل معنی‌دار بر طول، قطر و شکل میوه، طول دم و گردن و طول بخش گوشتی میوه بودند، اما اثر آن‌ها بر قطر روزن معنی‌دار نبود. نتایج نشان داد که میوه‌های تابستانه از میوه‌های بهاره کوچک‌تر بودند و طول و قطر آن‌ها و هم چنین طول دم و گردن و طول بخش گوشتی میوه در اکثر ارقام کم‌تر بود. فارغ از نوع ژنوتیپ، قطر روزن در میوه‌های بهاره بیش‌تر از میوه‌های تابستانه بود. تجزیه‌ی واریانس هم چنین نشان داد که ژنوتیپ و نوع میوه دارای اثرات متقابل معنی‌دار بر مقادیر فلاونوئید و آنتوسیانین میوه بودند، اما این اثر بر مواد جامد محلول، اسیدیته‌ی قابل تیتراسیون و مقدار فنول معنی‌دار نبود. میوه‌های تابستانه مقادیر بیش‌تری از مواد جامد محلول و اسیدیته اما مقدار کم‌تری فنول داشند. ژنوتیپ کمال‌آباد دارای مواد جامد محلول و اسیدیته بیش‌تری از سایر ژنوتیپ‌ها بود. در ژنوتیپ گلبهار، میوه‌های بهاره آنتوسیانین کم‌تری داشتند، اما در سایر ژنوتیپ‌ها آنتوسیانین بیش‌تری نسبت به میوه‌های تابستانه داشتند. در مقابل، در تمام ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، میوه‌های بهاره فلاونوئید بیش‌تری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of morphological and phytochemical characteristics of spring and summer crops in three fig genotypes in Golestan province

چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the differences between the spring and summer crops of three fig genotypes namely, Golbahar, Kamal Abad, and Rezvan 41 in Golestan province. The fruit samples were collected from two different fruit crops and some morphological and phytochemical traits were studied based on the specific descriptor and standard methods. The analysis of variance showed that there were some significant interaction between genotype and fruit type on length, width, and shape of the fruit, stalk and neck length, and pulp length, where there was observed no significant effect on the ostiole  diameter. The results showed that the summer fruits were smaller than spring fruits and had lower amount of fruit length and diameter, stalk and neck length, and pulp length in most of the genotypes. Regardless of the genotype, the ostiole diameter was higher in spring fruits than summer fruits. The analysis of variance also showed that genotype and fruit type had significant interaction effects on flavonoid and anthocyanin but not on total soluble solids, titratable acidity and phenols. Summer fruits had higher amount of total soluble solids and titratable acidity but lower phenols. Kamalabad genotype also showed higher amount of total soluble solids and titratable acidity than other genotypes. In Golbahar genotype, the spring fruits had lower anthocyanin while this was lower in other genotypes. In contrast, in all genotypes under study spring fruits had higher amount of flavonoid.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Fruit shape
  • Flavonoids
  • Morphological traits
  • Phenols