بررسی اثرات کمبود آب در مزرعه در برخی مراحل رشدی روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های لوبیا قرمز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه زراعت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر قطع آبیاری در برخی مراحل رشد بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1393اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش کم آبی به صورت قطع آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری در مرحله گلدهی، قطع آبیاری در مرحله غلاف‌دهی و سه ژنوتیپ لوبیا قرمز(درخشان، گلی،D81083 ) به‌عنوان عامل فرعی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش کم آبی بر صفات مورد بررسی شامل محتوی آب نسبی برگ، هدایت‌الکتریکی غشا سلولی، میزان پرولین برگ، درصد پروتئین و قندهای محلول معنی‌دار بود. ژنوتیپ گلی دارای بیشترین محتوی نسبی آب برگ و درصد پروتئین و ژنوتیپ D81083 دارای بیشترین میزان پرولین و کمترین میزان هدایت‌الکتریکی غشا بود. همچنین ژنوتیپ درخشان و D81083 بالاترین میزان قندهای محلول را دارا بودند. با توجه به نتایج می توان بیان کرد ژنوتیپ D81083 و گلی در این آزمایش برتری خود را در صفات مورد بررسی نشان دادند. بنابراین در نقاطی که با کمبود آب روبرو هستند می‌توان از این ژنوتیپ‌ها برای کشت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of water shortage at different growth stages on physiological and biochemical traits in red bean genotypes) Phaseolous vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Shadi Mohajerani 1
  • Mojtaba Alavi Fazel 2
  • Hamid Madani 3
  • Shahram Lak 2
  • Adel Madhaj 4
چکیده [English]

In order to study the effect of drought stress on seed yield and some physiological and biochemical characteristics of different genotypes of red bean an experiment was performed in split plot based on randomized complete block design with three replications at the research field of Islamic Azad University, Arak. The main plot factor was irrigation surfaces (normal and stress); irrigation was cut in flowering and pod filling and the sub plot factor was red bean genotypes including Derakhshan, D81083 and Goli. The Analysis of Variance showed that the draught stress significantly affected leaf relative water content, electrical conductivity of the cell membrane, leaf proline content, protein content, concentration of soluble sugars. Goli genotype had the highest relative water content, protein content and D81083 and Derakhshan genotype had the highest proline content and lowest electrical conductivity of the membrane was proline the result of the experiment indicates the stability of the cell membrane. Derakhshan and D81083 genotypes contained highest soluble sugars. D81083 and Goli genotypes showed their superiority in traits under study in this experiment and therefore can be cultivated in areas where there is water shortage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • Physiological traits
  • Prolinee
  • Red bean
  • water stress