مطالعه محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی برگ درخت کلخونگ (Pistacia khinjuk Stocks) در رویشگاه های طبیعی استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه قم

3 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

4 ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

چکیده

در این مطالعه محتوی فنل و فلاوونوئید کل و فعالیت ضداکسایشی در چهار ژنوتیپ کلخونگ در رویشگاه های طبیعی استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضداکسایشی عصاره های متانولی به وسیله ظرفیت جمع آوری رادیکال DPPH، ظرفیت جمع آوری رادیکال نیتریت و سنجش FRAP بررسی گردید. در میان نمونه های آزمایش شده، عصاره برگ ژنوتیپ های K3 و K4 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان محتوی فنل و فلاوونوئید کل بودند. نتایج نشان داد در میان همه ژنوتیپ های مطالعه شده بیشترین و کمترین فعالیت ضداکسایشی به ترتیب در ژنوتیپ های K3 و K4 مشاهده شد. طبق نتایج بدست آمده محتوی فنل و فلاوونوئید کل و فعالیت ضد اکسایشی در کلخونگ تحت عوامل مختلفی از قبیل عوامل ژنتیکی، محیطی و اکولوژیکی قرار می گیرد. به طوری که میزان محتوی فنل و فلاوونوئید کل و فعالیت ضداکسایشی در برگ کلخونگ با افزایش ارتفاع بیشتر شده و بیشترین میزان این ترکیبات در ژنوتیپ K3 در ارتفاع 2083 متر (کوه قلارنگ) مشاهده گردید. به هر حال، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ K3 دارای بیشترین میزان محتوی فنل و فلاوونوئید کل بوده و به طور جالب توجه ای این ژنوتیپ در میان همه ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای بیشترین فعالیت ضداکسایشی می-باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on phenolic compounds content and antioxidant activity of kolkhoung (Pistacia khinjuk Stocks) leaf in natural habitat of Ilam province

چکیده [English]

In the present study, the total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity were investigated in four kolkhoung genotypes in their natural habitats of Ilam province. The antioxidant activity of methanolic extracts were assayed by DPPH (2,2-diphenyl- 1- picrylhydrazyl), nitric oxide radical scavenging and FRAP (ferric reducing antioxidant power) assays. Among all the sample tested, leaf extract of K3 and K4 genotypes contained the highest and the lowest total phenolic and flavonoid contents, respectively. The results indicated that among all the genotypes studied here, the highest and the lowest antioxidant activity were observed in K3 and K4 genotypes, respectively. According to the results, total phenol and flavonoid contents and antioxidant activity in kolkhoung can be influenced by different factors such as genetic, environmental and ecological conditions. So that the amount of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity increased in leaf of kolkhoung as the altitude increased, and the highest amount of compounds were observed in K3 genotype at altitude of 2083 meters (Ghalarang mountain). However, the results obtained in our research indicated that K3 genotype had the highest total phenolic and flavonoid contents, and interestingly this genotype revealed the highest antioxidant activity among all samples tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant activity
  • Kolkhoung
  • Total flavonoid
  • Total phenolic