تجمع آهن ، مس و پاسخ آنتی‌اکسیدانی گونه‌های گیاهی غالب در اطراف معدن سرخه شهرستان مرند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

قابلیت فراوان برخی از گونه‌ها در تجمع انتخابی عناصر و ترکیبات آلوده­کننده امکان استفاده از آنها را در پاکسازی محیط‌های آلوده فراهم نموده است. گیاهان می‌توانند از طریق تجمع، تثبیت و انتقال مواد از آلودگی‌های محیط‌زیست بکاهند و به این دلیل ممکن است تغییراتی در سیستم­های آنتی­اکسیدانی گیاه ایجاد شود. مطالعه حاضر به‌­منظور بررسی تجمع آهن و مس در ریشه و اندام هوایی گونه­های Alyssum linifolium ، Salvia multicaulis، Muscari neglactum و Verbascum Thapsus و پاسخ آنتی‌اکسیدانی آنها به غلظت عناصر موجود در منطقه کانسار مس سرخه در استان آذربایجان شرقی انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار جذب آهن به‌ترتیب در ریشه M. neglactum و V. thapsus بود. همچنین بیشترین و کمترین مقدار جذب مس در ریشه به‌ترتیب مربوط به M. neglactum و V. thapsus بود در حالی که تفاوت معنی­داری بین اندام‌های هوایی گونه­ها برای هر دو عنصر وجود نداشت. بیشترین و کمترین فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز و اسکوربات پراکسیداز به‌ترتیب در گونه M. neglactum  وV. Thapsus  مشاهده شد، در حالی که تفاوت معنی‌داری بین میزان مالون دی آلدهید در میان گونه­های نامبرده وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Fe and Cu accumulation and antioxidant activities of dominant plant species in Sorkhe Mine in Marand province

چکیده [English]

The capability of plant species to accumulate heavy metals in their organs is a factor to alleviate the pollution in the environment. Plants can alleviate environmental pollution using accumulation, uptake and transformation methods, which can change their antioxidant activities. The present study was conducted to investigate Fe and Cu accumulation in root and shoot of Alyssum linifolium, Salvia multicaulis, Muscari neglactum, and Verbascum Thapsus and their antioxidant responses in a Copper mine located in East Azarbaijan. The results showed that the maximum and minimum accumulation of Fe was respectively recorded in the roots of M. neglactum and V. thapsus). In addition, the highest and lowest Cu accumulation was also found in the roots of M. neglactum and V. Thapsus, while there was no significant difference among plant shoots for Fe and Cu. The maximum and minimum SOD and APX activities were observed in M. neglactum and V. Thapsus, respectively, whereas there was no significant difference for MAD among all plant species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activities
  • copper
  • Iron
  • Phytoremediation
  • root
  • shoot