مقایسه ویژگی‌های بیوشیمیایی دو گونه Pinus nigra و P. eldarica در خاک های آلوده اطراف مجتمع مس سرچشمه کرمان و خاک های کمتر آلوده منطقه کنتوئیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته، کرمان، ایران

2 بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پژوهش، از برگ دو گونه‌ی کاج تهران و کاج سیاه کاشته شده‌ در اطراف کارخانه مس سرچشمه به عنوان گیاهان منطقه آلوده نمونه برداری شد. از گیاهان باغ کنتوئیه (به فاصله 9 کیلومتری از کارخانه) به عنوان منطقه شاهد نیز نمونه برداری شد. گیاهان دو منطقه از نظر پارامتر‌های مختلفی نظیر رنگیزه‌های فتوسنتزی، ترکیبات فنولی کل، پروتئین‌ها و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. هر دو گونه مقدار کلروفیل و کاروتنوئیدهای کمتری در منطقه اطراف کارخانه در مقایسه با منطقه شاهد نشان دادند. فعالیت اغلب آنزیم‌های آنتی اکسیدان در هردو گونه مورد مطالعه نیز در منطقه اطراف کارخانه بیشتر بود. بنابراین نتایج نشان از وجود شرایط تنش برای گیاهان منطقه اطراف کارخانه دارد که هر دو گونه با استفاده از پاسخ‌های آنتی اکسیدان و افزایش میزان ترکیبات فنولی و مقدار پروتئین در گیاه کاج سیاه قادر به تحمل شرایط آلودگی منطقه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of biochemical parameters of Pinus nigra and P. elderica cultivated in the area around Sarcheshmeh Copper Complex and Kantuyeh

چکیده [English]

In this study, two pine species planted around Sarcheshmeh Copper Complex including Pinus nigra and P. elderica were sampled. Plants from Kantuyeh garden (at a distance of 9 km away from the factory) as a control area were also sampled. Parameters such as photosynthetic pigments, phenolic compounds, proteins, and antioxidant enzymes such as catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase, and polyphenol oxidase activity were compared in the samples obtained from the two regions. Both species showed less photosynthetic pigments in the area around the factory compared to the control area. Antioxidant enzymes activity was higher in the area around the factory in both species under study. The results suggested the existence of stress conditions for the plants cultivated in the area around Sarcheshmeh Copper Complex which is shown in antioxidant enzymes activity and phenolic compounds concentrations and also higher protein content in P. nigra; these species are capable to resist the pollution in the environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biochemical parameters
  • Pinus nigra
  • P. elderica
  • Sarcheshmeh Copper Complex