تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون‌ بومی در استان گلستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل گیاهان دارویی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زیتون (Olea europaea) درختی همیشه سبز متعلق به خانواده‌ی Oleaceae می‌باشد. در طب سنتی و مدرن، برگ و میوه‌ی زیتون به خاطر خواص دارویی مورد توجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان فنل کل، فلاونوئید کل، خصوصیات آنتی اکسیدانی و اولئوروپین برگ ژنوتیپ‌های زیتون لیوان، نصرآباد و آزادشهر بر روی شاخه‌های رویشی و زایشی در فصول پائیز و بهار در استان گلستان بوده است. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً‌ تصادفی در سه تکرار انجام شد. استخراج مواد با متانل 80 درصد و اندازه‌گیری با دستگاه اسپکتروفتومتر و HPLC صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که مکان رویش برگ، فصل و ژنوتیپ روی متغیرهای اندازه‌گیری شده در سطح یک درصد و پنج درصد اثر معنی‌دار داشته است. در بین ژنوتیپ های زیتون، ژنوتیپ آزادشهر و ژنوتیپ لیوان بیشترین میزان فنل کل و فلاونوئیدکل را به خود اختصاص دادند. هم‌چنین مقادیر آنتی اکسیدان و اولئوروپین در ژنوتیپ نصرآباد دارای بیشترین مقدار بودند. برای مصارف دارویی بهترین زمان برداشت برگ‌ها از نظر دارا بودن حداکثر متابولیت‌های ثانویه، فصل بهار می‌باشد. در بررسی تاثیر محل برگ‌های زیتون، برگ‌های شاخه های زایشی از نظر داشتن فلاونوئید کل، آنتی اکسیدان و اولئوروپین مقادیر بیشتری را شامل بودند و برگ‌های شاخه های رویشی، دارای بالاترین مقدار فنل کل بودند.

کلیدواژه‌ها