اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گندم تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هییت علمی

چکیده

مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی باعث تخریب اکوسیستم‌های کشاورزی شده است. یکی از برنامه‌های کشاورزی پایدار کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کارایی آنها می‌باشد. در این راستا آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و دو سویه باکتری ازتوباکتر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم مروارید اجرا شد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلو‌ک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از: کود نیتروژن در سه سطح (N0، N75 و N150) به ترتیب شامل 0، 75 و 150 کیلوگرم اوره در هکتار و باکتری در سه سطح (دو سویه MZ11و MZ26 باکتری Aztobacter chroococcum به همراه شاهد). نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن، میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی افزایش می‌یابد. بیشترین غلظت نیتروژن و فسفر ریشه و اندام‌های هوایی از تیمار N150MZ11 به دست آمد. همچنین تلقیح سویه ‌MZ26 باکتری ازتوباکتر به همراه تیمار کود نیتروژن ۱۵۰ بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۸۸۶۹ کیلوگرم در هکتار را حاصل کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، تلقیح گیاه گندم با سویه ‌MZ26 ازتوباکتر و کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن برای حصول حداکثر عملکرد قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها