بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی . Smyrnium cordifolium Boiss در منطقه بویراحمد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

3 عضو هئیت علمی دانشگاه ملایر

4 دانشگاه پیام نور

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی برخی خصوصیات فردی گونه آوندول با اسم علمی . Smyrnium cordifolium Boissدر منطقه بویراحمد است. در مناطق معرف،6 ترانسکت به‌صورت تصادفی در منطقه مستقر شد. در امتداد هر ترانسکت به ازای هر 10 متر یک پلات با ابعاد 2*2 متر مستقر گردید. در هر پلات سطح تاج پوشش و تعداد پایه گونه آوندول و سایر گونه‌های همراه نیز برآورد شد. در تعدادی از پلات‌ها پارامترهای خاک شامل: بافت خاک، درصد کربن آلی، قابلیت هدایت الکتریکی، اسیدیته، ازت، فسفر و پتاسیم تعیین گردیدند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار PC-ORD 5 و Ecological Methodology استفاده شد میزان تراکم گونه‌ آوندول 87/0 پایه در مترمربع می‌باشد. همچنین میزان پوشش گونه مذکور 5/46 درصد در واحد سطح محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی الگوی پراکنش گیاه نشان داد الگوی گونه آوندول تصادفی مایل به یکنواخت می‌باشد. نتایج نشان داد که گیاه آوندول اغلب در منطقه‌ای با اقلیم نیمه‌مرطوب سرد، دامنه ارتفاعی 1500 تا 2470 متر ارتفاع از سطح دریا، محدوده دمایی 10- تا 30، خاک‌های با متوسط، 39/1 =C، 18/7 = pH ،( ds/m) 63/0=EC ،335/ N=، 62/97P= و01/391= K می‌روید. به لحاظ فنولوژی شروع رشد گیاه آوندول از اواسط اسفند‌ماه، مرحله گلدهی از اوایل خرداد تا اوایل تیر و بذردهی اوایل تیرماه تا اواخر تیر می‌باشد. بر مبنای نتایج فیتوشیمیایی ، تعداد 11 جزء شیمیایی در روغن فرار حاصله از گیاه موردمطالعه شناسایی شد. با مشاهده سهم هر یک از مؤلفه‌ها در توجیه تغییرات می‌توان این‌طور بیان کرد که ارتفاع از سطح دریا، هدایت الکتریکی، درجه حرارت و فسفر از بیشترین نقش در پراکنش گونه آوندول برخوردارند.

کلیدواژه‌ها