بررسی اثر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان، شیراز

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده

این پژوهش بر روی تربچه (Raphanus sativus L.) رقم تجاریRadish cherry belleتحت تنش خشکی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور تنش خشکی در سه سطح آبیاری به فاصله یک روز (شاهد)، سه روز (تنش ملایم) و پنج روز (تنش شدید) و اسید‌سالیسیلیک در سه سطح 0، 1 و 2 میلی‌مولار بود. خصوصیات مورد بررسی شامل رنگدانه‌های کلروفیلa ،b  و ترکیبات کاروتنوئیدی، محتوای یون‌های سدیم و پتاسیم و محتوای نسبی آب بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر متقابل تنش خشکی و اسید‌سالیسیلیک نشان داد در زمان اعمال تنش خشکی شدید محلول پاشی با غلظت‌ 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک سبب افزایش کلروفیل a و b ولیکن محلول پاشی با اسید‌سالیسیلیک 1 و 2 میلی‌مولار سبب کاهش محتوای کاروتنوئیدی شد. همچنین در گیاهان تحت تنش خشکی شدید، محلول پاشی با اسید‌سالیسیلیک 2 میلی‌مولار سبب افزایش محتوای یون‌های سدیم، پتاسیم و محتوای نسبی آب گشت.

کلیدواژه‌ها