بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، دهدشت، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

3 مربی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

4 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج

5 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی برخی خصوصیات فردی گونه آوندول با اسم علمی .  Smyrnium cordifolium Boiss در منطقه بویراحمد بود. جهت نیل به این هدف در مناطق معرف،6 ترانسکت به‌صورت تصادفی در منطقه مستقر شد. در امتداد هر ترانسکت به ازای هر 10 متر یک پلات با ابعاد 2×2 متر مستقر گردید. سپس در هر پلات سطح تاج پوشش و تعداد پایه گونه آوندول و سایر گونه‌های همراه نیز برآورد شد. طبق نتایج بدست آمده میزان تراکم گونه‌ آوندول 8700 پایه در هکتاربود. همچنین میزان پوشش گونه مذکور 5/46 درصد در واحد سطح محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی الگوی پراکنش گیاه نشان داد الگوی گونه آوندول تصادفی مایل به یکنواخت می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که گیاه آوندول اغلب در منطقه‌ای با اقلیم نیمه‌مرطوب سرد، دامنه ارتفاعی 1500 تا 2470 متر ارتفاع از سطح دریا، محدوده دمایی 10- تا30 درجه سانتی گراد ، خاک‌های با متوسط (درصد) 39/1 =C، 18/7 = pH ،(ds/m) 63/0=EC، (mg/kg) 335/ N=،(mg/kg) 62/97P=  و (mg/kg) 01/391= K می‌روید. به لحاظ فنولوژی شروع رشد گیاه آوندول از اواسط اسفند‌ماه، مرحله گلدهی از اوایل خرداد تا اوایل تیر و بذردهی اوایل تیرماه تا اواخر تیر بود. بر مبنای نتایج فیتوشیمیایی، تعداد 11 جزء شیمیایی در روغن فرار حاصله از گیاه موردمطالعه شناسایی شد. با مشاهده سهم هر یک از مؤلفه‌ها در توجیه تغییرات می‌توان عنوان نمود که ارتفاع از سطح دریا، هدایت الکتریکی، درجه حرارت و فسفر از بیشترین نقش در پراکنش گونه آوندول برخوردارند.

کلیدواژه‌ها