تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ‌های بومی زیتون در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زیتون درختی همیشه سبز و متعلق به خانواده‌ی Oleaceae می‌باشد. میوه و برگ‌های زیتون به‌دلیل داشتن مواد ثانویه مانند فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی حائز اهمیت هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئید کل، خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و اولئوروپین برگ ژنوتیپ‌های زیتون 3 منطقه لیوان، نصرآباد و آزادشهر بر روی شاخه‌های رویشی و زایشی در فصول پائیز و بهار در استان گلستان بود. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً‌ تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که نوع شاخه، فصل و ژنوتیپ روی متغیرهای اندازه‌گیری شده در سطح یک درصد و پنج درصد اثر معنی‌دار داشت. در بین ژنوتیپ‌های زیتون، ژنوتیپ آزادشهر و ژنوتیپ لیوان بیشترین میزان فنل کل و فلاونوئیدکل را به خود اختصاص دادند. هم‌چنین میزان آنتی اکسیدان و اولئوروپین در ژنوتیپ نصرآباد دارای بیشترین مقدار بود. برای مصارف دارویی بهترین زمان برداشت برگ‌ها از نظر دارا بودن حداکثر متابولیت‌های ثانویه، فصل بهار می‌باشد. در بررسی تاثیر محل برگ‌های زیتون، برگ‌های شاخه‌های زایشی از نظر داشتن فلاونوئید کل، آنتی اکسیدان و اولئوروپین دارای مقادیر بیشتر و برگ‌های شاخه‌های رویشی، دارای بالاترین مقدار فنل کل بودند.

کلیدواژه‌ها