مقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه پیرو (Juniperus communis) در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

2 مربی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌‌‌طبیعی ساری

3 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

چکیده

اسانس‌ها گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان می‌باشند که از نظر ترکیب شیمیایی همگن نبوده و به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می‌شوند. پیرو (Juniperus communis) گیاهی است همیشه سبز و حاوی اسانس که از مهمترین گیاهان رویشگاه‌های کوهستانی ایران به شمار  می رود .در این تحقیق به بررسی اسانس این گیاه در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر پرداخته شد. ابتدا از پایه‌های مورد نظر، سرشاخه و مخروط گیاه جمع آوری گشت. سپس نمونه‌ها در هوای آزاد در سایه خشک شدند. اسانس بخش‌های مورد نظر به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر جمع آوری وجهت شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه GC/MS استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله 66 ترکیب در اسانس سرشاخه و 60 ترکیب در اسانس مخروط وجود داشت که اسانس سرشاخه و مخروط از نظر مقدار ترکیبات Pinene، Limonene، Citronellol، Undecanone، β-Bourbonene، γ-Elemene، Germacrene D‌، GermacreneD.4.ol، α-Bisabolol، Alloaromadendrene oxide، Farnesol، Cinnamaldehyd، Cryptopinon، Alloaromadendrene و Phthalic acid دارای اختلاف معنی‌دار بودند. همچنین برخی ترکیبات اسانس منحصرا در سرشاخه یا مخروط مشاهده شدند.

کلیدواژه‌ها