بررسی تاثیر عصاره الکلی بره موم مراتع استان لرستان بر مهار رشد و تکثیر رده سلولی لنفوسیتی‌های انسانی 60

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

بره موم ترکیبی است که از چرای زنبور عسل بر گیاهان ساخته می‌شود. عقیده بر این است که بره موم اثر درمانی یا پیشگیری کننده در التهاب، بیماری قلبی و حتی سرطان دارد. بیش از 300 ترکیب فعال از نظر زیستی در بره موم نواحی مختلف جهان شناسایی شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره اتانولی بره موم حاصل از چرای زنبورها در مراتع استان لرستان بر فعالیت ضدسرطانی بر رده سلول سرطانی لنفوسیت انسانی 60 بود.نخست عصاره اتانولی بره موم تهیه شد؛ سپس این عصاره با رقت‌های مختلف به محیط کشت سلول‌های لنفوسیت انسانی60اضافه شد. پس از 24 ساعت با استفاده از کیتMTT assayرشد و تکثیر سلولی این رده سلولی بررسی شد.عصاره اتانولی این نوع بره موم، موجب مهار وابسته به دوز با IC50=25µgr/ml در رشد و تکثیر رده سلولی لنفوسیت انسانی60شد. این نتایج نشان داد که عصاره اتانولی بره موم حاصل از چرای زنبور عسل در مراتع استان لرستان، حاوی ترکیباتی است که می‌تواند فعالیت ضدسرطانی داشته باشند. لذا این نوع بره موم و ترکیبات مرتبط با آن می‌تواند به عنوان روشی در پیشگیری و درمان این نوع سرطان بکار برد.

کلیدواژه‌ها