اثر فتوپریود و درجه حرارت بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ پاییزه در فراهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، فراهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر فتوپریود و درجه حرارت بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ در سال زراعی 1385 در مزرعه آموزشی ـ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان که در فاصله 45 کیلومتری شمال شهرستان اراک قرار دارد، آزمایشی بصورت کرت‌‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تاریخ‌‌های کاشت به عنوان عامل اصلی در شش سطح، به ترتیب شامل اول مهر، 15 مهر، 30 مهر، 15 آبان، 30 آبان و 15 آذرماه و عامل فرعی شامل ارقام گلرنگ پاییزه به نام‌های پدیده (LRV-51-51)، زرقان-279 و گلدشت (IL-111) بودند. صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، ارتفاع شاخه دهی، قطر ساقه، تعداد غوزه نابارور در گیاه، طول دوره رشد، درصد روغن وعملکرد روغن اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که عملکرد در تاریخ‌های کاشت پنجم و ششم به دلیل کاهش طول دوره رشد کاهش یافت. صفاتی چون تعداد شاخه فرعی در گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در غوزه و ارتفاع گیاه در تاریخ‌های کاشت تأخیری (پنجم و ششم) نسبت به تاریخ کاشت اول، دوم و سوم کاهش معنی‌داری داشت. بیشترین مقدار عملکرد روغن در تاریخ کاشت دوم و کمترین مقدار آن در تاریخ کاشت ششم بدست آمد. رقم پدیده بیشترین و رقم گلدشت کمترین عملکرد روغن را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها