اثر غلظت‌های مختلف کلرور نیکل بر محتوای کربوهیدرات‌ها و پروتئین کل در برگ و میزان مالون دی آلدهید در ریشه گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

اثر غلظت‌های مختلف کلرور نیکل (NiCl2) بر محتوای کربو هیدرات‌ها و پروتئین کل در برگ و میزان مالون دی آلدهید در ریشه  گیاه لوبیا (Phaseolusvulgaris L.) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهک‌های سه روزه به گلدان‌های محتوی  محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (١٦ ساعت روشنایی/ ٨ ساعت تاریکی و دمای °C٢٥ در روز و °C١٨ در شب) انتقال یافتند. گیاهان ده روزه با غلظت‌های مختلف کلرور نیکل (٠ (شاهد)، ٥، 10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50 میکرومولار) به مدت 15 روز تیمار شدند. گیاهان در شرایط کنترل شده رشد کردند و بعد از پانزده روز تیماردهی، جهت سنجش‌های فیزیولوژیکی برداشت شدند. با افزایش غلظت کلرور نیکل در محیط کشت گیاه، افزایش معنی‌دار محتوای مالون دی آلدهیدMDA) ) در ریشه مشاهده شد که نشان دهنده تنش اکسیداتیو در گیاهان در معرض نیکل می‌باشد. همچنین افزایش پروتئین و افزایش کربوهیدرات‌های محلول در برگ در کلیه تیمارها نسبت به نمونه شاهد و نسبت به یکدیگر روند افزایشی معنی‌داری را نشان داد و کاهش کربوهیدرات‌های نامحلول در برگ در غلظت‌های بالای نیکل مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها