اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ﭘنبه، گرگان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر بیش تیمار تنظیم کننده پیکس بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و دو اسید آمینه پرولین و گلیسین بتائین دانه رست پنبه رقم سپید 2 در پاسخ به دو سطح شوری مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش در غالب طرح کاملاً تصادفی و دو غلظت از پیکس (10 و 15 گرم در لیتر) و دو سطح از نمک کلرید سدیم (150 و 350 میلی مول) در محیط پتری دیش انجام شد. دانه‌های پنبه در ابتدا به مدت 5 ساعت با دو غلظت از پیکس پیش تیمار شده و سپس به پتری‌های حاوی دو سطح از نمک منتقل و درصد جوانه‌زنی، طول ریشه، وزن تر و خشک دانه‌رست و نیز فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای پرولین و گلی سین بتایین در دانه رست مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری به خصوص نوع شدید آن سبب کاهش درصد جوانه‌زنی و پارامترهای رشد دانه رست پنبه گشت و پرایمینگ با پیکس سبب بهبود صدمات ناشی از شوری بر این پارامترها شد. همچنین پرایمینگ با پیکس در غلظت 15 گرم در لیتر سبب افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم کاتالاز در سطوح مختلف شوری شد در صورتیکه اثر این پرایمینگ بر فعالیت آنزیم پراکسیداز روند نزولی داشت. میزان پرولین و گلیسین بتایین نیز تنها در شوری متوسط در پیش تیمار با پیکس افزایش معنی‌داری یافت

کلیدواژه‌ها