معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت‌های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور یزد، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران

3 موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها، ایران

4 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به عوارض کم گیاهان داروئی و گرایش بیش از پیش جوامع بشری به این مجموعه، تعیین حوزه‌های قابل دسترس و قسمت‌های مورد استفاده این قبیل گیاهان ضروری به نظر می‌آید.  به همین جهت بررسی فلور داروئی اراضی گوناگون به دلیل حضور گیاهان متفاوت در مناطق مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. باید گفت گونه‌های گیاهی داروئی بخش قابل توجهی از فلور ایران را تشکیل داده و نقش عمده‌ای در ترکیب جوامع مختلف ایفا می‌نمایند. بدین منظور کفه ابرکوه با وسعت 1590 کیلومتر مربع و ارتفاع 1441 متر از سطح دریا در شرق شهرستان ابرکوه استان یزد مورد مطالعه قرار گرفت. جهت معرفی فلور داروئی این منطقه، در فصول مختلف گیاهان منطقه جمع‌آوری و با استفاده از فلورها شناسایی گردیدند. با این بررسی مشخص شد در این منطقه 31 گونه گیاهی داروئی وجود دارد. بیشترین گونه داروئی این منطقه متعلق به خانواده‌های Labiatae و Brassicaceae می‌باشد. گیاهان مذکور از نظر جغرافیای گیاهی متعلق به مناطق ایران- تورانی، مدیترانه‌ای، صحارا- سندی و جهانی هستند. همچنین از لحاظ شکل زیستی، تروفیت، کریپتوفیت، همی‌کریپتوفیت، کامفیت و فانروفیت را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها