اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات اندازه بذر وعمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو تحت تنش شوری خاک، درسال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقاتی آیینه مزرعه نمونه ارتش واقع در شمال گرگان انجام شد. آزمایش در خاکی با بافت رسی لومی با 8/7 pHو هدایت الکتریکی 1/11 دسی زیمنس برمتر با سه عامل ژنوتیپ، اندازه بذر و عمق کاشت به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ‌ها شامل FIBERGA/STE، SAHRA و M9878/CRD در کرت‌های اصلی و دو فاکتور اندازه بذر (در سه اندازه ریز، درشت، متوسط) و عمق کاشت در دو سطح 3 تا 5 سانتی‌متر و 7 تا 9 سانتی‌متر به صورت فاکتوریل درکرت‌های فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهم کنش ژنوتیپ و اندازه بذر بر میزان پرولین موجود در برگ‌های جو معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که ژنوتیپ SAHRA در بین کلیه ژنوتیپ‌ها بیشترین میزان پرولین را داشت. همچنین بیشترین میزان پرولین در ژنوتیپ SAHRA با عمق 3 تا 5 سانتیمتر مشاهده شد. گیاهانی که از بذر‌های ریز رویش یافته بودند در عمق 3 تا 5 سانتی‌متر بیشترین مقدار کربوهیدرات را در برگهای خود داشتند. برگهای ژنوتیپ M9878/CRDدرعمق 3 تا 5 سانتیمتر بیشترین میزان کلروفیل را داشتند.

کلیدواژه‌ها