گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جنگل تالش در استان گیلان قرار دارد و جزء مناطق هیرکانی می‌باشد. در بررسی فلور خزه ای منطقه جنگل تالش دو گونه جدید برای ایران از جنس Schimp. Hylocomium و(Limpr.) Warnst Rhytidiadelphus متعلق به تیره Hylocomiaceae مشاهده گردید. طی نمونه‌برداری از خزه‌های جنگل اسالم (ناو 3) در  سال 1389، دو گونه جدید H. splendens و R. squarrosus جمع‌آوری و بر اساس صفات ریخت شناسی و تشریحی شناسایی شدند. جنس Hylocomium برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها