تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخلوط این دو با هم بود. برای این منظور بخش تحتانی قلمه های نارنج و نارنج سه برگ به مدت 5 ثانیه در معرض تیمارهای فوق قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ای درصد ریشه زایی، میانگین طول ریشه، طول بزرگترین ریشه و وزن خشک ریشه در سطح 1درصد معنی دار بوده است. در بین قلمه های نارنج و نارنج سه برگ، نارنج دارای ریشه زایی بیشتری بود. در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید و 3000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید، برای صفات مورد بررسی بهترین نتیجه حاصل شد و نیز اثر آمیخته 2000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + 3000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید بهترین نتیجه را در کلیه صفات مورد بررسی نشان داد.

کلیدواژه‌ها