رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار بخش آفات و بیماری های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر محیط های کشت مختلف برتشکیل کالوس های رویان زا و رویان های پیکری از تخمک مورد مطالعه قرار گرفت . در بررسی رویان زایی و (Citrus sinensis (L.) Osbeck) گسترش نیافته پرتقال باززایی گیاهچه ها، تفاوت معنی دار ترکیب محیط کشت در القای کالوس های رویا نزا و بلوغ رویان ها مشاهده دارای MS شد. بهترین محیط کشت جهت القای کالوس های رویا نزا ( 80 درصد) و بلوغ رویان ها، محیط کشت 6 بنزیل آمینو پورین) ) BAP 500 میلی گرم در لیتر عصاره مالت و 50 گرم در لیتر ساکارز و 3 میلی گرم در لیتر بود. در این محیط، کالوس های نرم و کرم رنگ تشکیل شد و رویا نهای پیکری در مراحل مختلف تکوینی شامل کروی، قلبی، اژدری و لپ هدار مشاهده شد. کمترین میزان کالوس رویان ز ا ( 27 درصد ) و عدم بلوغ دارای 500 میلی گرم در لیترعصاره مالت و 30 گرم در لیترساکارز بدست آمد . MS رویا نها در محیط کشت کالوس های ایجاد شده در این محیط متراکم و به رنگ سبز روشن بودند و رویا نهای بالغ در این محیط شکل نگرفت. 2 ماه پس از انتقال رویان های لپه ای به محیط جوانه زنی بدون تنظیم کنند ههای رشد و با ساکارز 50 گرم در لیتر، گیاهچه ها باززایی شدند.

کلیدواژه‌ها