شناسایی برخی ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج چوب درون سنجد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حفاظت و اصلاح چوب، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانش آموختهی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

یک درخت میوه می باشد. در نواحی استپی ایران (Elaeagnus angustifolia L.) گیاه سنجد با نام علمی می روید و به خشکی مقاوم است. در این پژوهش، چوب سنجد از منطقه جنوب شهر همدان تهیه گردید. استخراج از پودر چوب درون سنجد به روش سوکسوله با استفاده از حلال اتانول- تولوئن مطابق با استاندارد انجام شد. مواد استخراجی (عصاره) قابل حل در حلال T 204 OS- روش استاندارد 76 ASTM : D 1107-96 5 درصد وزنی محاسبه گردید. مواد استخراجی حاصل از / اتانول- تولوئن در چوب درون به طور میانگین، 69 بیس (تری متیل سایلیل) تری فلور و استامید به همراه تری متیل - O،N این چوب پس از تغلیظ، توسط کلروسیلان، سایلیل دار شدند و توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی و طی فسنجی جرمی مورد شناسایی قرار گرفتند. در مواد استخراجی چوب درون سنجد 18 ترکیب شناسایی شد و از بین این ترکیبات 4 ترکیب شامل : 8 درصد)، تری فلو رو متیل - بیس - (تری متیل / 38 درصد)، هگزان دیئوئیک اسید ( 28 / فسفریک اسید ( 81 3 درصد) بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد هاند. / 4 درصد) و پروپانوئیک اسید ( 4 / سایلیل) متیل کتون

کلیدواژه‌ها