ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس گیاه بومادران جمع آوری شده از شهرستان خوی (Achillea wilhelmsii C. Koch)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران

چکیده

در اوایل خردادماه از منطقۀ Achillea wilhelmsii در این تحقیق سرشاخ ههای هوایی و گلدار گیاه بومادران 0 درصد / خوی جمع آوری و روغن اسانسی آن به روش تقطیر با آب با استفاده از طرح کلونجر و بازده 27 انجام GC/MS استخراج گردید. جداسازی و شناسایی ترکیبات تشکیل دهندة اسانس با استف اده از دستگاه - 32 درصد)، 1و 8 / گرفت. تعداد 40 ترکیب در اسانس گیاه مورد مطالعه شناسایی گردید که به ترتیب کامفور ( 3 5 درصد) از مهمترین ترکیبات موثره اسانس / 7 درصد) و آلفا- پینن ( 25 / 21 درصد)، لینالول ( 21 / سینئول ( 12 گیاه بودند. بخش عمده ترکیبات شناسایی شده را منوترپن ها تشکیل م یدادند. بررسی اثر ضدباکتر یایی اسانس گیاه علیه سه گونه از باکتری های گرم مثبت و منفی به روش حفر چاهک انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه 17 میل ی متر در برابر - با قطر هاله های 28 Escherichia. coli و S. epidermidis, Shigella flexnery باکتری با قطر S.aureus و Salmonella typhi, S. saprophiticus اسانس حساس بوده ، در حا لی که باکتر ی های 11 میلی متر از حساسیت حدواسطی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها