اثر تنش خشکی بر رشد و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز (Curcuma longa L.) و آسکوربات پراکسیداز در گیاه زردچوبه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیس تشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه زیس تشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زردچوبه گیاهی ریزوم دار از خانواده زنجبیل که در مناطق گرمسیری کشت می شود و به دلیل دارا بودن ترکیبات فنولی با ارزش نظیر کورکومینوئید به لحاظ پزشکی و دارویی از جایگاه بالایی برخوردار است. با توجه به عدم کشت زردچوبه و واردات آن به کشور و با توجه خواص فارماکولوژیکی ریزوم زردچوبه و ارزش آن از نظر پزشکی و دارویی از یک سو و شرایط آب و هوای خشک ایران از سوی دیگر، در این تحقیق رشد رویشی و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز ) جهت کسب اطلاعات در مورد مقاومت این گیاه نسبت به خشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از کشت ریزو مهای زردچوبه و رشد گیاه به 6- و ، مرحله 3 برگی، گیاه زردچوبه در معرض تنش خشکی در آزمایشی با پتانسیل های آبی صفر (شاهد) ، 3 -9 بار به کمک پلی اتیلن گلایکول 6000 در محیط هیدروپونیک قرار گرفت و پس از 7 روز، اثر پتانسیل های مذکور بر روی تغییرات رویشی گیاه و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی به طور معنی داری رشد رویشی و فعالیت آنزیم ها را در اجزای مختلف گیاه تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که با کاهش پتانسیل آب از صفر به 9- بار وزن کل گیاه زردچوبه کاهش یافت و فعالیت هر دو آنزیم نیز تا پتانسیل آب 6- بار روند افزایشی داشت و با کاهش بیشتر پتانسیل آب فعالیت آنها کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها