بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 مربی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع و مقادیر کودهای آلی و معدنی بر میزان برخی از عناصر پرمصرف در برگ و دانه ، شاخص سطح برگ و محتوی کلروفیل برگ در ذرت (رقم سینگل کراس 704 )، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1386 ، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی 8 تیمار کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و آلی)، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل هر یک به میزان 75 و اوره به میزان 200 کیلوگرم در هکتار)، کمپوست زباله، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب هر یک به میزان 20 و 40 تن در هکتار و همراه با 50 درصد کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یکساله و دوساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، نوع و مقدار کود مصرفی بر نیتروژن برگ، نیتروژن دانه، فسفر دانه، محتوی کلروفیل برگ و شاخص سطح برگ تأثیر معنیداری را نشان داد. همچنین مدت مصرف کود بر تمامی صفات مورد بررسی به جز پتاسیم برگ و دانه و نیتروژن دانه مؤثر بود. نوع کود مصرفی و استفاده از آن به مدت یکسال و یا دوسال متوالی موجب اثرات معنیداری بر پتاسیم برگ، محتوی کلروفیل برگ، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه شد. در بین صفات مورد بررسی عملکرد دانه با نیتروژن دانه و شاخص سطح برگ همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. در مجموع میتوان گفت که استفاده از کمپوست زباله شهری، ورمیکمپوست و لجنفاضلاب علاوه بر کاهش آلودگی محیطزیست میتواند نقش مثبتی را در افزایش عملکرد ذرت ایفا کند.

کلیدواژه‌ها