تاثیر عصارهی کودهای دامی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی (Salvia officinalis) و رشد اولیهی مریم گلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر عصاره کود دامی (گاوی و گوسفندی) و تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ، بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیهی مریم گلی آزمایشی در پاییز سال 1388 ، در آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجر ا شد . تیمارها شامل اثر چهار سطح 10 و 15 درصد) و دو سطح شوری (صفر و ،5 ، عصارهی دو نوع کود دامی شامل کود گاوی و گوسفندی ( 0 1/6 میلی موس بر سانتیمتر) بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بیوماس بود . نتایج نشان از تأثیر معنی دار عصارهی کود دامی بر سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریش هچه و ساقه چه و همچنین 73 درصد)، / وزن خشک گیاهچه داشت. تیمار 15 درصد کود گاوی بدون شوری بالاترین درصد جوانه زنی ( 15 2 بذر در روز) و بالاترین مقدار وزن خشک گیاهچه ( 94 گرم در بوته ) را / بالاترین سرعت جوانهزنی ( 45 داشت. نتایج نشان داد که کود گاوی، تاثیر مثبتی بر تعدیل اثر شوری و همچنین افزایش جوان ه زنی و رشد گیاهچه های مریم گلی داشت.

کلیدواژه‌ها