بررسی پتانسیل آللوپاتی سه جنس مهم از تیره خشخاش بر روی جوانه‌زنی و فاکتور‌های رشد علف هرز فالاریس Phalaris paradoxa L.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی, واحد گرگان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 کارشناس ارشد گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه کامل شقایق، مامیران و رومریا (از خانواده Papaveraceae) بر جوانه‌زنی و فاکتورهای رشد علف هرز فالاریس، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1389 انجام گرفت. پس از شکستن خواب بذور فالاریس با استفاده از تیمار ژیبرلین ppm 1000 به مدت 24 ساعت، بذرها درون پتری دیش قرار داده شد و توسط غلظت‌های صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 درصد عصاره، تیمار شدند. نتایج نشان داد که عصاره سه جنس تیره خشخاش در غلظت 100 درصد باعث کاهش شدید جوانه‌زنی بذور فالاریس شد. طول و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه‌ها نیز در غلظت‌های بالای عصاره به طور معنی‌داری کاهش یافت. این تحقیق نشان داد که بیشترین اثر کاهشی در جوانه‌زنی و سایر فاکتورهای رشد فالاریس متعلق به غلظت‌های مختلف عصاره مامیران بود.

کلیدواژه‌ها