مطالعات گرده شناسی برخی از گونه‌های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

جنس L. Onosma از تیره Boraginaceae دارای حدود 150 گونه در دنیا بوده و بیشتر در مناطق مدیترانه‌ای و ایرانی تورانی انتشار داشته که 37 گونه آن در ایران انتشار دارند. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه ساختار دانه گرده و ارزیابی این صفات در تاکسونومی جنس مورد مطالعه است. در این مطالعه، گرده شناسی 8 گونه از این جنس شامل: O.araraticum Riedl، O.bulbotrichum DC.، O.cardiostegium Bornm، O.dichroanthum Boiss.؛ O.elwendicum Wettst.، O.longilobum Bgc.،O.microcarpum Steven ex DC. و O.sericeum Willd. بوده و با میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داده شد که ساختار و شکل گرده‌ها یکی از صفات مشخص در شناسایی گونه‌ها می‌باشد. در تمام گونه‌های مورد مطالعه، دانه گرده ناجور قطب و تقریباً بیضوی شکل بودند و دانه‌های گرده دارای سه شیار ـ روزن دار (Tricolporate) و سطح دانه‌ها گرانول دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها