بررسی میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides در منطقه تیل آباد استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، مازندران، ایران

2 استادیار،‌ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، مازندران، ایران

3 استادیار،‌ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

به منظور بررسی میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides تحقیقی در منطقه تیل آباد از توابع استان گلستان صورت گرفت. پس از شناسایی رویشگاه این دو گونه، نمونه برداری به روش تصادفی ـ سیستماتیک از اندام هوایی و زیرزمینی و خاک پای دو گونه در طول 5 ترانسکت (متر نواری) انجام گرفت. طول ترانسکت‌ها بر اساس تغییرات و وسعت منطقه تعیین شد. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها و انتقال به آزمایشگاه مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که از لحاظ کمی در اندام هوایی و ریشه گونه S. dendroides مقدار نیتروژن و پتاسیم بیشترین بود. در هر دو گونه مقدار پتاسیم در اندام هوایی بیشتر از اندام زیرزمینی بود. مقدار فسفر نیز در اندام هوایی گونه A. sieberi بیشتر از گونه دیگر بود، اما از نظر کمی مقدار آن در اندام زیرزمینی گونه S. dendroides بیشتر از اندام زیرزمینی گونه A. sieberi بود. به طور کلی در هر دو گونه به ترتیب پتاسیم، فسفر و نیتروژن بیشترین غلظت را در اندام هوایی و اندام زیرزمینی داشت. نتایج به دست آمده از خاک پای دو گونه نیز نشان داد که مقدار نیتروژن و پتاسیم در خاک پای دو گونه تفاوت معنی‌دار نداشته، اما مقدار فسفر در خاک محدوده گونه S. dendroides بیشتر از گونه دیگر بود.

کلیدواژه‌ها