بررسی مناسب ترین سن نهال و فاصله کاشت بلندمازو (C.A.Mey. Quercus castaneifolia) جهت جنگل‌کاری در طرح جنگلداری لوه استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ـ گرگان، ایران

چکیده

به منظور دسترسی به مناسبترین سن انتقال نهال و فاصله کاشت بلندمازو جهت جنگل‌کاری در نقاط خالی جنگل، نهال‌های 1 و 2 ساله این گونه در 4 فاصله کاشت (5/0×5/0، 5/0×1، 75/0×1 و 1×1) متر در قالب روش آماری کرت‌های خرد شده و طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در طرح جنگلداری لوه کشت گردیدند. در این تحقیق صفاتی از قبیل درصد زنده مانی، رشد ارتفاعی، رشد قطری یقه و وضعیت شاخه دوانی اندازه‌گیری شد. تجزیه واریانس و مقایسه بین میانگین‌ها (آزمون دانکن) در مورد صفات ذکر شده به عمل آمد. نتایج این بررسی نشان داد که نهال 1 ساله بلند مازو با فاصله کاشت (1×1) متر با 78/77 درصد بیشترین درصد زنده مانی را داشته است، اثر سن و فاصله کاشت بر روی رشد قطری یقه نهال‌ها نشانگر آن است که نهال 1 ساله با فاصله کاشت (1×1) متر رشد قطری یقه آن نسبت به نهال‌های 2 ساله و سایر فاصله کاشت بهتر بوده است. نهال‌های 1 ساله با میانگین 33/99 سانتی‌متر رشد ارتفاعی نسبت به نهال‌های 2 ساله رشد بیشتری داشته‌اند و بین میانگین‌های رشد ارتفاعی نهال‌ها اختلاف معنی‌دار بوده و بیشترین رشد ارتفاعی اختصاص به فاصله کاشت (5/0×5/0) متر دارد. با کم شدن فاصله کاشت به رشد ارتفاعی نهال‌ها افزوده شده و همچنین از تعداد شاخه‌های جانبی آن کاسته شده است، ولی رابطه مناسبی بین رشد قطری و ارتفاعی وجود ندارد و نمی‌توان به آینده نهال‌هایی که با فاصله کم گشت گردیده است امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها