تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز ملی تحقیقات شوری یزد، یزد، ایران

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) رقم کاسکوژن با سه اندازه بذر (ریز، متوسط تیمار نشده، متوسط تیمار شده با قارچ کش کربوکسیل تیرام و درشت) به روش روی کاغذ صافی در دامنه شوری 2/32، 9/58، 9/98، 1/161 و 1/421 میلی‌مولار NaCl مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی میزان بازیافت بعد از 8 روز، بذور جوانه نزده به آب مقطر منتقل شدند. به منظور آزمون رشد گیاهچه، بذور جوانه زده شده در آب مقطر، به محلول‌های شور منتقل شده و روزانه طول گیاهچه ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد جوانه‌زنی نهایی و میانگین زمان جوانه‌زنی تا شوری 1/421 میلی‌مولار تحت تاثیر تنش شوری قرار نگرفت. بذور درشت وزن خشک و طول گیاهچه بیشتری داشتند اما این برتری در سطوح بالای شوری کاهش یافت. سرعت رشد گیاهچه بذور متوسط بیشتر از سایر بذور بود. در مرحله جوانه‌زنی نسبت به مرحله رشد گیاهچه مقاومت بذور گندم به تنش شوری بیشتر بود. بذور درشت دوره بازیافت جوانه‌زنی بیشتری داشتند. همچنین تیمار بذور با قارچ کش نیز موجب کاهش درصد جوانه‌زنی در شوری بالا و کاهش رشد گیاهچه تحت شرایط بدون تنش گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که تحت شرایط بدون تنش و یا تنش متوسط بذور درشت گیاهچه‌های قوی تر تولید می‌کنند اما در سطوح بالای تنش شوری اختلاف معنی‌داری بین رشد گیاهچه و درصد بازیافت بذور درشت و متوسط وجود نداشت و همچنین جوانه‌زنی بذور متوسط در شوری‌های بالا بیشتر از بذور درشت بود.

کلیدواژه‌ها