بررسی تنوع‌پذیری مورفولوژیک سیانوباکتریوم خاکزی Hapalosiphon sp. FS56 در شرایط توام pH، محدودیت نسبی دی اکسید کربن و محدودیت افراطی شدت نور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران

3 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

سیانوباکتریوم خاکزی Hapalosiphon sp. FS56 در شالیزارها و زمین‌های کشاورزی استان گلستان وجود دارد، ولی از نظر مورفولوژیک ناشناخته می‌باشد. در این تحقیق نمونه خالص در محیط کشت مایع BG0-11 وارد شد. تیمارهای pH (5، 7، 9 ) در شرایط محدودیت نوری افراطی (2 میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه) و محدودیت نسبی دی‌اکسید کربن (عدم استفاده از تلقیح) بررسی نمونه‌ها اعمال گردید. تغییرات مورفولوژیکی شامل وضعیت اجتماعات، آنالیزهای بیومتریک، وضعیت سلول اسپور، رنگ نمونه، شکل‌گیری اجتماعات، وضعیت هتروسیست و ابعاد آن در هر کدام از تیمارهای اعمال شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیانوباکتریوم خاکزی Hapalosiphon sp. FS56 تحت تاثیر عوامل محیطی شکل ظاهری خود را در همه جنبه‌های بررسی شده تغییر می‌دهد. از صفات نسبتاً ثابت این سویه می‌توان به تمایل اجتماعات به رنگ قهوه‌ای، لایه دار بودن اسپور در شرایط قلیایی و تک ردیفه بودن محور اصلی اشاره کرد. در رابطه با ابعاد، قطر و طول کمینه اسپورها در این نمونه با زمان و تحت شرایط متفاوت pH ‌به طور دائم تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها