اثر آلومینیوم بر رشد، pH، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، اسمولیت‌ها و تجمع آن در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

جلبک کلرلا ولگاریس در محیط کشت BG11 و در دمای 2±22 و به مدت 20 ساعت روشنایی و 4 ساعت تاریکی و میزان نور 1500 لوکس رشد داده شد. در پژوهش حاضر اثر AlCl3 با غلظت‌های مختلف (0، 100، 200، 300، 400، 500 و 1000 میکرومولار) در pH 5 بر رشد، pH، فعالیت کاتالازی، پراکسیدازی، آسکوربات پراکسیدازی، سوپراکسید دیسموتازی، محتوای گلایسین بتائین، پرولین و میزان انباشتگی آلومینیوم در جلبک کلرلا ولگاریس مورد بررسی قرار گرفت. کلرلا در غلظت‌های مختلف بین 0 تا 400 میکرومولار به دلیل توانایی در قلیایی کردن محیط کشت و کاهش اثر سمیت به رشد خود ادامه داد، ولی در غلظت‌های 500 و 1000میکرومولار به دلیل عدم توانایی در قلیایی کردن محیط کشت به ترتیب پس از چهار و دو روز انتقال به محیط کشت از بین رفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت آلومینیوم میزان رشد، pH، فعالیت کاتالازی، پراکسیدازی، آسکوربات پراکسیدازی، سوپر اکسید دیسموتازی و محتوای گلایسین بتائین در روز سیزدهم (انتهای مرحله لگاریتمی و ابتدای مرحله ثابت) افزایش معنی‌داری نشان دادند، ولی سبب تغییر معنی‌داری در محتوای پرولین نشد. همبستگی ما بین رشد، pH و میزان انباشتگی Al وجود دارد. از جمله مکانیسم‌های دفاعی کلرلا در این پژوهش افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، افزایش گلایسین بتائین و افزایش تقسیم سلولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها