تاثیر برگ‌پاشی آسکوربات بر میزان مالون د آلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

چکیده

خشکی یکی از عوامل محدود کننده رشد می باشد و این پدیده تقریباً همه ساله در بخشی از کشور به علت کمبود بارندگی و یا کمبود آب رخ می‌دهد. در این پژوهش اثر تنش خشکی و بر همکنش آن با آسکوربات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان کاتالاز، پراکسیداز و میزان پرولین و مالون د آلدهید در گیاه کتان انجام گرفت. این آزمایش با سه تکرار به صورت گلدانی و طرح کاملاً تصادفی انجام شد. سپس 5 تیمار شامل ظرفیت زراعی (شاهد)، خشکی ملایم (3/2 ظرفیت زراعی)، خشکی شدید (3/1 ظرفیت زراعی) و نیز تنش‌های خشکی به همراه اسپری برگی از آسکوربات در غلظت 8 میلی‌مولار در نظر گرفته شد که به مدت دو هفته بر روی گیاهان اعمال شد. بررسی در سطح 5 درصد نشان داد که میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در این آزمایش کاهش و فعالیت آنزیم پرکسیداز، میزان پرولین و مالون د آلدهید در تیمارهای تنش خشکی در مقایسه با شاهد افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که به کارگیری آسکوربات به شکل برونزاد سبب کاهش تاثیر تنش بر فاکتورهای مورد سنجش در گیاه کتان شد

کلیدواژه‌ها