اثر پیش تیمار سالیسیلات بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه نعناع فلفلی (Menta piperita L.) تحت سطوح مختلف خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

اسیدسالیسیلیک و مشتقات آن می‌توانند در سازش گیاهان در مقابل تنش‌های محیطی شرکت کرده و با سایر متابولیت‌های سلولی و عوامل محیطی برای تنظیم پاسخ‌های گیاه به تنش‌ها بر هم کنش داشته باشد. در این تحقیق اندام هوایی گیاه نعناع فلفلی (Menta piperita L.) در اواسط رشد رویشی توسط دو غلظت از سالیسیلات (7-10و4-10 مولار) به طور جداگانه به مدت 20 روز هفته‌ای 3 بار محلول پاشی و پیش تیمار شدند. بعد از این مدت، تنش خشکی در دو سطح خشکی ملایم (درصد 35 ظرفیت اشباع خاک) و خشکی شدید (درصد 15 ظرفیت اشباع خاک) به همراه شاهد یعنی آبیاری معمولی (درصد 50 ظرفیت اشباع خاک) توأم با محلول پاشی سالیسیلات (با دو غلظت) بر گیاهان به‌مدت 20روز اعمال شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تغییرات طول اندام هوایی و ریشه و نیز تعداد و سطح برگ تحت تاثیر تنش‌های خشکی به کار گرفته شده در این تحقیق در مقایسه با شاهد معنی‌دار نبود، اما وزن تر و خشک ریشه و برگ تحت تاثیر تنش خشکی شدید کاهش معنی‌داری یافت. از سوی دیگر محلول پاشی با سالیسیلات به خصوص در غلظت 4-10 مولار موجب افزایش پارامترهای رشد در مقایسه با تنش شدید خشکی شد. تغییرات میزان کلروفیل‌های a و b در تیمارهای سالیسیلات و خشکی قابل ملاحظه نبود. بیشترین مقدار کاروتن و گزانتوفیل نیز در تیمارهای مربوط به تنش خشکی ملایم به همراه محلول پاشی با غلطت 4-10مولار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها