بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگل‌های طبیعی حوزه آبخیز سراب ایوان در استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

به منظور بررسی فلور و شکل زیستی گونه‌های گیاهی در جنگل‌های شمال شهرستان ایلام منطقه ای به مساحت 4300 هکتار در روی نقشه توپوگرافی 50000/1 محصور گردید. ابتدا جهت تعیین مساحت قطعات نمونه از روش حداقل سطح استفاده شد. طبق این روش حداقل سطح قطعه نمونه در منطقه مورد مطالعه 400 مترمربع تعیین گردید. سپس اقدام به پیاده کردن قطعات نمونه به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه مورد مطالعه نموده و گونه‌های گیاهی حاضر در سطح قطعات نمونه جمع‌آوری و مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و شکل زیستی آنها بر اساس روش رانکیه تعیین گردید. در مورد نمونه‌های گیاهی که در شناسایی آنها ابهام وجود داشت به بخش گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع جهت شناسایی فرستاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده حضور 188 گونه گیاهی متعلق به 150 جنس و 45 خانواده در منطقه مورد مطالعه بوده که تیره‌های Poaceae و Asteraceae به‌ترتیب با 28 و 26 گونه معادل 89/14 و 83/13 درصد غنی ترین تیره‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بعد از آنها تیره Lamiaceae و Fabaceae با 16 و 15 گونه معادل 51/8 و 98/7 درصد قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی فلور منطقه با توجه به اشکال زیستی رانکیه 98/7 درصد از گونه‌های گیاهی موجود در منطقه فانروفیت، 04/9 درصد کامفیت، 66/27 درصد همی کریپتوفیت، 21/45 درصد تروفیت و 11/10 درصد ژئوفیت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها