مطالعه نمو گامتوفیت ماده در گیاه گل گندم (.Centaurea depressa L)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

          مطالعات رویان شناختی جایگاه ویژه‌ای در علم گیاه‌شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Centaurea depressa مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از قالب گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری شد و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی انجام گرفت. لام‌های تهیه شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از این بررسی، تـخمک به شکـل واژگـون، دو پوسته ای و کم خورش است و تکوین کیسه رویانی از طرح تک اسپوری و تیپ پلی‌گونوم پیروی می‌کند. از آنجائی که نمو کیسه رویانی در گونه مطالعه شده از نوع پلی‌گونوم است. بنابراین مگاسپور موجود در ناحیه شالازی، مگاسپور عملکردی می‌باشد. پس از تقسیم میوز تترادهای مگاسپور آرایش T شکل دارند. لایه اندوتلیوم از یک ردیف یاخته تشکیل شده است و تا زمان تشکیل رویان پایدار باقی می‌ماند. کیسه رویانی ابتدا بسیار کوچک است به طوری که هسته‌های آن آرایش خطی فشرده را به خود می‌گیرند، اما در جریان بلوغ، کیسه رشد طولی قابل توجهی پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها