شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

به‌منظور شناخت بهتر ارقام انگور برای کاربرد آنها در برنامه‌های اصلاحی آینده و بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر 11 رقم انگور در کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی در سال 90-1388، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به مرحله اجرا درآمد. با استفاده از تجزیه کلاستر طبقه‌بندی و تفکیک ارقام مشابه در فاصله اقلیدسی 20 به 3 گروه صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین وزن، حجم و قطر میوه انگور به‌ترتیب با میانگین 15/5 گرم، 8/4 سانتی‌متر مکعب و 95/1 سانتی‌متر برای رقم سمرقندی لطف‌آباد و کمترین میزان با 1/1 گرم، 91/0 سانتی‌متر مکعب و 91/0 سانتی‌متر برای رقم دیزماری رضائیه مشاهده شد. رقم مقنائی مشهد بیشترین (64/2 سانتی‌متر) و رقم دیزماری رضائیه کمترین (1/1 سانتی‌متر) طول حبه را داشتند. همچنین بیشترین وزن دانه برای رقم عسگری بیرجند (74 میلی‌گرم) و کمترین آن برای رقم سبزه درگزی (18 میلی‌گرم) بدست آمد. حداکثر تعداد دانه در هر میوه در رقم سمرقندی لطف آباد (38/3 عدد) و حداقل تعداد آن در رقم پشت گل مشهد (44/1 عدد) مشاهده شد. نتایج همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی مثبت و منفی معنی‌داری را بین برخی صفات مهم عملکرد انگور نشان داد. وزن میوه با طول و عرض و حجم آن یک رابطه مثبت و معنی‌داری را در سطح 1 درصد نشان داد. به طور کلی چنین به نظر می‌رسد که صفات مربوط به اندازه میوه به خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام انگور بودند.

کلیدواژه‌ها