بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، دانشگاه آزاداسلامی شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان، شیراز، ایران.

2 استادیار، دانشگاه آزاداسلامی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

شوری یک عامل محیطی محدودکننده تولید محصول در گیاهان است و امروزه به‌عنوان یک مشکل روزافزون در کشاورزی مطرح است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر بر برخی از خصوصیات بذور تربچه در مرحله جوانه‌زنی انجام شد. پس از جوانه‌زنی بذور تربچه درصد نهایی جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و محتوای پرولین ساقه‌چه و ریشه‌چه مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. این تحقیق شامل دو فاکتور هیدروپرایمینگ در چهار سطح (صفر، 10، 15 و 20 ساعت) و تنش شوری در چهار سطح (صفر، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد درصد نهایی و سرعت جوانه‌زنی در هیدروپرایمینگ به‌مدت 15 ساعت و غلظت 4 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم بیشترین تأثیر را دارا بود. همچنین هیدروپرایمینگ به‌مدت 15 ساعت و غلظت صفر کلرید سدیم سبب بهبود شاخص جوانه‌زنی شد و نیز غلظت‌های 8 و 12 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم با آن تفاوت معنی‌دار نداشت. در هیدروپرایمینگ به مدت 10 ساعت و غلظت 4 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بیشترین شاخص بنیه بذر مشاهده شد. زمانی که بذور به‌مدت 10، 15 و 20 ساعت هیدروپرایمینگ شدند و نیز تحت غلظت‌های مختلف شوری قرار گرفته بودند، نسبت به بذور هیدروپرایمینگ نشده (شاهد)، محتوای پرولین هم در ساقه‌چه و هم در ریشه‌چه افزایش یافت.
 

کلیدواژه‌ها