تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

4 کارشناس‌ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، رشت، ایران

5 دانشجوی دکترای، دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین‌الملل، مشهد، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم بوته بر صفات زراعی و خصوصیات فنولوژیکی کلزا، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با چهار تکرار در غرب مازندران در سال زراعی 89-1388 انجام شد. چهار سطح کود نیتروژن (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و سه مقدار بذر (6، 8 و 10 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب به عنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. در این تحقیق، صفاتی نظیر فاصله اولین شاخه فرعی از زمین، فاصله اولین خورجین از سطح زمین، تعداد خورجین در ساقه اصلی، قطر ساقه، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کلزا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تأثیر مقدار مصرف کود نیتروژن بر صفات تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی از نظر آماری معنی‌دار بود. بیشترین تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی با مصرف 300 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بدست آمد. میزان بذر نیز بر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی تأثیر معنی‌داری داشت. بالاترین تعداد خورجین در ساقه اصلی، روز تا شروع گلدهی، روز تا پایان گلدهی و روز تا رسیدگی نیز با مصرف 6 کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها