بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، موسسه خاک و آب کرج، کرج، ایران.

3 مربی، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

تنش شوری به‌عنوان مهمترین عامل محدود کننده کشت و پرورش گیاهان زراعی و باغی در ایران و جهان محسوب می‌شود. این تحقیق به منظور تعیین اثرات متقابل کلرید سدیم و کلرید کلسیم و بر همکنش آنها در رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم گامروسا انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد که در آن سه سطح کلرید کلسیم (0، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر) و چهار سطح کلرید سدیم (0، 15، 30 و 45 میلی گرم در لیتر) در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن تر برگ، طول دمبرگ، تعداد میوه، وزن میوه، عملکرد بوته و قند میوه بود. نتایج نشان داد توت فرنگی در برابر تنش شوری دارای مقاومت کمی بود، به طوری که با افزایش درجه شوری طول دمبرگ، تعداد میوه و وزن میوه کاهش یافت. با افزایش شوری، عملکرد که به طور معنی‌داری در مقابسه با شاهد کاهش یافت. تیمار کلسیم باعث کاهش اثرات تنش شوری بر رشد گیاهان شده و باعث افزایش تعداد میوه و وزن میوه و افزایش طول دمبرگ شد. بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. اختلاف معنی‌داری بین مقدار غلظت کلرید سدیم و کلرید کلسیم در تمامی تیمارها مشاهده گردید. همچنین نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم موجب افزایش میزان مواد جامد محلول در میوه شد.

کلیدواژه‌ها