بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 مربی، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گچساران، گچساران، ایران.

چکیده

منطقه حفاظت شده دنای غربی یکی از غنی‌ترین نقاط کشور از نظر تنوع زیستی است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات تنوع زیستی گیاهی، تاج پوشش گیاهی و جامعه‌های گیاهی در طبقات ارتفاعی رشته کوه دنا است. در این تحقیق نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد که در آن 30 رلوه به روش حداقل سطح گونه تعیین شد. در هر رلوه درصد پوشش هرگونه و گونه‌های غالب تعیین و گونه‌های منطقه جمع آوری شد. برای هر رلوه اطلاعات ارتفاع، جهت و درصد شیب ثبت شد. نتایج نشان داد مهمترین عامل در میزان پوشش گیاهی منطقه عامل ارتفاع بوده و عامل درصد شیب نیز در درجه دوم قرار گرفته است. بررسی فلوریستیکی حاصل از مطالعات در 30 رلوه نشان‌ می‌دهد که در منطقه دنای غربی 212 نمونه گیاهی از 24 تیره‌ گیاهی رویش دارد که 41 گونه اندمیک، 12 گونه نادر، 1گونه آسیب پذیر و 7 جنس تک گونه‌ای است. در شیب جنوبی از ارتفاع 2242 متر تا 4359 متر از سطح دریا با افزایش ارتفاع درصد تاج پوشش گیاهان در هر رلوه کمتر ‌می‌شود. این تغییرات در شیب شمالی نیز مشاهد‌ه می‌شود. از ارتفاع 2650 متر تا ارتفاع 4350 متر از سطح دریا با کاهش ارتفاع، درصد تاج پوشش در هر رلوه بیشتر ‌می‌شود. در منطقه چهار فرماسیون گیاهی شامل فرماسیون‌های درختی، درختچه‌ای، گیاهان بالشتکی و گیاهان علفی هستند. 22 جامعه گیاهی در طبقات ارتفاعی و شیب‌های شمالی و جنوبی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها