بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان‌های گلستان و خراسان رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

5 کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مطالعه فنولوژی گیاهان یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در اعمال مدیریت جهت بهره‏برداری بهینه از پوشش گیاهی می‏باشد. گونه مرتعی Poa bulbosa از نظر علوفه‏ای و مرتعی، پراکندگی و گسترش در شرایط مختلف محیطی، همچنین رویش آن در فصل زمستان، جلوگیری از فرسایش خاک و نیز مشاهده پدیده زنده‌زایی یا تکثیر رویشی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی شرایط مختلف محیطی بر روند تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در طول چهار سال آماری 1386 تا 1389 در سه ایستگاه در مناطق نیمه استپی کشور (چناران و تیل آباد در استان گلستان و بینالود در استان خراسان رضوی) انجام شد. در این تحقیق در هر ایستگاه 10 پایه انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و ارتفاع کل گیاه برای هر پایه در مقاطع زمانی 15 روزه در مرحله رویشی و 7 روزه در مرحله زایشی اندازه‏‏گیری و در فرم ویژه ای ثبت شد. نتایج نشان داد که شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی این گونه در سال‌ها و ایستگاه‌های مختلف، متفاوت می‌باشد و مراحل فنولوژیکی این گونه تحت تأثیر اقلیم، درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا قرار دارد.

کلیدواژه‌ها