مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری‌های مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

افزایش شوری خاک در بسیاری نقاط دنیا یک مشکل بزرگ برای باروری و رشد گیاهان است. سیانوباکتری خاکزی Anabaena sp.FS76 از نظر توان تثبیت نیتروژن و نیز ادامه حیات در نوسانات محیطی نمونه‌ای توانمند به نظر می‌رسد. در این تحقیق نمونه‌برداری از شالیزارهای استان گلستان طی یک دوره یکساله انجام گرفت. نمونه خاک کشت گردیده، پس از تخلیص و شناسایی، سیانوباکتریوم Anabaena sp.FS76 گزینش شد و در محیط کشت BG110 تحت شدت نور1µE.m-2.s-2، دمای 28 درجه سانتی‌گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت. محدوده وسیعی از شوری‌ها با سدیم کلرید (0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد) اعمال گردید. مقدار EC برای بررسی میزان تعدیل شوری با استفاده از EC متر سنجیده شد. رشد بر اساس کدورت سنجی اندازه‌گیری شد. کلروفیل و  فیکوبیلی پروتئین‌ها با استفاده از متانول و گلیسرول استخراج شده و اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که نرخ رشد تا شوری 5 درصد به بالاترین حد خود رسیده و در محیط کشت بدون اعمال نمک به مراتب بالاتر است. اگرچه در دیگر شوری‌ها در سطح پایین‌تری از حالت طبیعی خود می‌تواند زنده بماند. وضعیت رنگیزه‌ای نیز در این شوری‌ها دارای مقدار بیشتری می‌باشد. قابلیت تعدیل شوری در این سویه مخصوصاً در شوری‌های (5-0 درصد) برجسته تر به نظر می‌رسد. مقدار EC طی روزهای مختلف کاهش قابل ملاحظه‌ای را در شوری‌های فوق نشان داد. نتایج رشد، وضعیت رنگیزه‌ای و توانایی تعدیل شوری در تطابق با دیگر خصوصیات این نمونه، نشان داد که کاندید مناسبی برای اهداف آینده بیوتکنولوژی کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها