اثر تنش شوری بر رشد اندام‌های رویشی پونه معطر (Mentha pulegium L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به گسترش خاک‌های شور در کشور شناخت و دستیابی به گونه‌های مقاوم به شوری، باعث افزایش میزان عملکرد محصول و توان تولید می‌شود. در این پژوهش قلمه‌های گیاه Mentha pulegium L. از روستای چهارده توابع لاهیجان به تهران منتقل شدند و در گلدان و شرایط آبیاری قطره ای تحت تیمارهای 20 تا 95 میلی‌مولار کلرور سدیم قرار گرفتند. ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تکوینی اندام‌های رویشی گیاهان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش غلظت نمک موجب کلروز حاشیه ای، نکروز برگ‌ها و کاهش رشد می‌گردد. در نمونه‌های تحت تیمار 65 میلی‌مولار NaCl نوعی سازگاری دیده شد و رشد و نمو تقریباً به حالت طبیعی (مشابه گیاهان شاهد) بازگشت. مشاهدات مقایسه ای میکروسکوپی نشان داد در ریشه با افزایش غلظت نمک، قطر عناصر متاگزیلمی افزایش می‌یابد. ساقه با افزایش غلظت نمک زودتر به ساختار پسین رفت و تعداد لایه‌های سلولی و فعالیت لایه زاینده نیز افزایش یافت. در برگ با افزایش غلظت نمک آثار آبگیری ناشی از افزایش فشار اسمزی در سلولها دیده شد. قطر عناصر آوندی در تیمارهای سنگین کاهش یافت، اما در تیمار 65 میلی‌مولار نمک، قطر عناصر آوندی به حالت عادی نزدیک شد.

کلیدواژه‌ها