اثرات محلول‌پاشی کلسیم، روی و نیتروژن بر رشد رویشی، زایشی و انبار‌مانی توت فرنگی رقم سیلوا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اداره کل منابع‌طبیعی و آب خیزداری استان تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثرات محلول‌پاشی نیتروژن، کلسیم و روی بر رشد رویشی، زایشی و انبارمانی توت‌فرنگی رقم سیلوا، این آزمایش در باغ توت‌فرنگی شهرستان گرگان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 27 تیمار و 3 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها عبارت از سولفات روی (صفر، 1000 و 2000 پی‌پی‌ام)، کلرید کلسیم (صفر، 1500 و 3000 پی‌پی‌ام) و اوره (صفر، 100 و 200 پی‌پی‌ام) بود. شاخص‌های رشد رویشی و زایشی شامل سطح برگ، تعداد طوقه، عملکرد و انبارمانی میوه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار اوره 200 پی‌پی‌ام، کلرید کلسیم  1000 پی‌پی‌ام و سولفات روی2000 پی‌پی‌ام بود. همچنین در تیمار اوره 100 پی‌پی‌ام، کلرید کلسیم 1500 پی‌پی‌ام و سولفات روی 1000 پی‌پی‌ام بیشترین درصد انبارمانی میوه بود. نتایج نشان داد که غلظت اوره 200 پی‌پی‌ام، کلرید کلسیم1500 پی‌پی‌ام و سولفات روی 1000 پی‌پی‌ام بیشترین تاثیر را بر روی تعداد طوقه داشته است. در تیمار اوره 200 پی‌پی‌ام، کلرید کلسیم 1500 پی‌پی‌ام و سولفات روی 1000 پی‌پی‌ام بیشترین تاثیر را بر روی تعداد میوه داشته است. اوره 100 پی‌پی‌ام، کلرید کلسیم 1000 پی‌پی‌ام و سولفات روی 1000 پی‌پی‌ام بیشترین اثر را بر روی وزن میوه داشته است.

کلیدواژه‌ها