بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته ‌شده در منطقه کاشان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد، دانشکده شیمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 دانشجوی دکتری، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

5 کارشناس‌ارشد، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

اکالیپتوس یکی از جنس‌های درختی و درختچه‌ای خانواده مورد (Myrtaceae) محسوب می‌شود که بومی استرالیا بوده و گونه‌های مختلف آن در سایر نواحی گرمسیری جهان یافت می‌شود. هدفاز این تحقیق، استخراج و شناسائی ترکیب‌های شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته‌شده در منطقه کاشان (E. largiflorens، E. torquataو E. loxophleba) می‌باشد. اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر انجام شد. اجزای اسانس با استفاده از دستگاه‌های GC و GC/MS آنالیز و شناسائی شدند. بازدهی اسانس گل‌هایE. largiflorens، 7/1 درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد 22 ترکیب اسانس شناسائی شد که 1،8- سینئول (04/44 درصد)، آلفا- پینن (11/9 درصد) و اسپاتولنول (55/6 درصد) ترکیب‌های عمده اسانس بودند. بازدهی اسانس گل‌های E. torquata، 56/0 درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد 19 ترکیب در اسانس شناسائی شد که، ترکیب‌های اصلی تشکیل‌دهنده اسانس، 1،8- سینئول (46/46 درصد)، آلفا- پینن (49/22 درصد) و آلفا- فلاندرن (97/9 درصد) بودند. بازدهی اسانس گل‌های E. loxophleba، 94/2 درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد 11 ترکیب در اسانس شناسائی شد که بیشترین اجزای تشکیل‌دهنده اسانس، آرومادندرن (51/29 درصد)، گلوبولول (36/21 درصد) و لدین (18/13 درصد) بودند. قسمت اعظم ترپن‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌های E. torquata و E. largiflorens مونوترپن‌ها بودند، در حالی که بیشترین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌هایE. loxophleba، سسکوئی‌ترپن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها