بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، بخش علوم کشاورزی دانشگاه پیام‌نور

4 استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره اندام‌های مختلف زعفران بر جوانه‌زنی گونه‌های علف هرز شامل شلمبیک و گچ دوست، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برای هر یک از گیاهان مورد نظر اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل عصاره اندام‌های بنه و برگ گیاه زعفران در پنج سطح (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) بود. نتایج نشان داد که رابطه همبستگی بین سطوح مختلف غلظت و درصد و سرعت جوانه‌زنی گیاهان از نظر آماری منفی و معنی‌دار بود. با افزایش غلظت عصاره زعفران، درصد و سرعت جوانه‌زنی شلمبیک و گچ دوست روند کاهشی نشان داد. در مقایسه دو اندام بنه و برگ زعفران، اثرات دگر آسیبی برگ بیشتر از بنه بود، به‌طوری‌که در گیاه شلمبیک درصد جوانه‌زنی در نمونه شاهد (آب مقطر) 100 درصد بوده و در تیمار 2 درصد عصاره بنه و برگ به‌ترتیب به 92 و 47 درصد رسید. در گیاه گچ دوست نیز درصد جوانه‌زنی در تیمارهای 2 درصد بنه برابر نمونه شاهد و معادل 88 درصد و در تیمار 2 درصد برگ 33/5 درصد بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره زعفران، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه در گیاهان مورد بررسی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها